Resultaten bekendgemaakt van project Verkeer in, walkman uit!

OSS – Veel leerlingen uit het basisonderwijs geven aan dat zij het voornemen hebben de volumeknop van hun walkman kager te zetten. Bij leerlingen uit het voorgezet onderwijs hebben dit voornemen veel minder. Dit is het resultaat van het project Verkeer in, walkman uit!

Uit De Sleutel 29 maart 2000

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Oss, nam eind 1998 het initiatief om in de gemeente Oss, samen met de GGD Brabant-Noordoost, de gemeente en de politie het project te starten.
Het project was gericht op de tien- tot veertienjarigen in de gemeente. Doel was om jongeren bewust te maken van de gevaren van het gebruik van een walkman.

Verkeersongevallen
De projectactiviteiten spitsen zich vooral toe op de kans op verkeersongevallen en het risico van gehoorschade. De gemeente Oss stelde financiële middelen ter beschikking. Het project had plaats in de eerste helft van 1999. De jongeren werden benaderd via de basisscholen en via de scholen voor voortgezet onderwijs in Oss.

Gratis uitleen
Het project bestond uit een gratis uitleen van leskisten via de GGD, een speciaal voor dit project ontwikkelde theatervoorstelling, posters, stickers en folders.
Ook was er aandacht voor walkmangebruik tijdens politiecontrole. Met schriftelijke vragenlijsten voor leraren en leerlingen zijn de theatervoorstelling en de lesactiviteiten geëvalueerd. Een groep leerlingen is ook gevraagd naar hun gedrag wanneer zij een walkman dragen.

Leskist
Maar liefst 3725 leerlingen woonden de theatervoorstellingen bij. Op het rnerendeel van de Osse scholen is gewerkt met de leskist. Vooral de leraren en leerlingen van de basisscholen beoordeelden de theatervoorstelling als ‘goed’. Basisscholen reageerden ook erg enthousiast op de inhoud van de leskist en het is opvallend hoeveel tijd ze aan diverse lessuggesties besteed hebben.

Grotere verschillen
Vanuit het voortgezet onderwijs waren er uiteindelijk minder docenten betrokken bij de evaluatie en de reacties toonden grotere verschillen. De docenten gaven aan dat de leskist vooral bruikbaar was bij brugklasleerlingen. Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs waren leraren enthousiast over de mix van voorlichtingsmiddelen.
De politie en de GGD-medewerkers waren zeer tevreden over de respons van de jongeren tijdens respectievelijk de verkeerscontrole en de gezondheidsonderzoeken.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs beschikten meer leerlingen over een walkman (tachtig procent) dan de leerlingen van het basisonderwijs (65 procent). Deze walkman wordt vooral door leerlingen uit het voortgezet onderwijs onderweg gebruikt (op de fiets, in bus of trein en in de auto).
Vanuit de samenwerkende instellingen is geconstateerd dat enige continuïteit in aandacht voor het onderwerp walkmangebruik belangrijk blijft. De GGD-Brabant-Noordoost geeft in haar reguliere ondersteuningsaanbod voor scholen de leskist een structurele plaats in haar documentatie-advies en -uitleenfunctie.

Plan
De instellingen hebben verder het plan om medio 2000 opnieuw te kijken hoe aandacht voor het walkmangebruik verder onder de aandacht van de jeugd kan worden gebracht. Landelijke initiatieven worden meegenomen in deze overwegingen.